O3 Fitness

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1  Club: de ondernemer die een De Club vestiging exploiteert (ingeschreven bij de kamer van koophandel).

1.2  Lid/Leden: degene die met de club een lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten of mogelijk gaat sluiten.

1.3  Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst/het lidmaatschap

1.4  Lidmaatschapsvoorwaarden: de algemene voorwaarden van De Club c.q. de Club zoalsopgenomen in de volgende bepalingen.

Artikel 2: Toepasselijkheid en info

2.1  Leden ontvangen een exemplaar van deze Lidmaatschapsvoorwaarden bij inschrijving. De Lidmaatschapsvoorwaarden zullen tevens in de Club ter inzage liggen. Leden worden geacht de Lidmaatschapsvoorwaarden bij het aangaan van de Overeenkomst te lezen en verklaren door ondertekening van Overeenkomst akkoord te gaan met de inhoud van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

2.2  Door ondertekening van de Overeenkomst gaat het Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het geldende Sportreglement van de Club dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door de Club.

2.3  Het Lid wordt toegelaten tot de Club en haar faciliteiten indien hij/zij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

2.4  De Club streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in de Club. Het Lid zorgt er zelf voor dat hij/zij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een teamlid van de Club. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een teamlid van de Club om advies vragen.

2.5  Het Lid begrijpt dat (groeps-) fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Leden sporten in de Club op eigen risico.

Artikel 3: Het aanbod / de overeenkomst

3.1 Het aanbod van de Club wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Club aangegeven termijn of actieperiode. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. Nadat het aanbod is uitgebracht vult het Lid een (medisch) vragenformulier in dat hem door de Club ter beschikking wordt gesteld.
Het aanbod bevat ten minste:

  • de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;

  • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4;

  • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

  • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

  • de kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzeggingop grond van 4.8.

  • Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten en/of Eenmalige kosten;

  • de wijze van betaling en de betalingstermijn;

  • de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;

  • het eventuele clubreglement.

3.2  De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanboddoorhetLidmogelijktemaken.

3.3  Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

Artikel 4: Overeenkomst / lidmaatschap

4.1  De Overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueer baar. De Club houdt zich het recht voor om het totaal aantal ingeschrevene te beperken, evenals het wijzigen van openingstijden, lesindeling en tarieven.

4.2  De Overeenkomst geeft Leden recht om gebruik te kunnen maken van nagenoeg alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap. Eventuele addons kunnen bij het lidmaatschap toegevoegd worden tegen een extra betaling. Aan het gebruik van extra faciliteiten (bv douche of sauna) kunnen geen rechten worden ontleend. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

4.3  Bij afsluiting van een Overeenkomst gaat het lidmaatschap met ingang van de eerste dag van de aankomende nieuwe periode in. Start het Lid in een lopende periode dan betaalt hij/zij een gedeelte van de periode (restbedrag) en start de duur van het lidmaatschap op de eerste dag van de volledige opvolgende nieuwe periode.

4.4  Als het Lid zijn toegangssleutel/tag verliest, meldt hij/zij dit zo snel mogelijk bij de Club. Het Lid dient een nieuwe toegangssleutel/tag aan te kopen.

4.5  Er zal bij inschrijving een digitale foto van het Lid worden gemaakt ter identificatie en veiligheid.

4.6  Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.

4.7  De Club behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

4.8  Indien het lid heeft gekozen voor een lidmaatschapsperiode van langer dan 13 perioden endit ná 13 perioden, maar vóór het verstrijken van de oorspronkelijk lidmaatschapsperiode wenst op te zeggen, dan herberekent de club het lidmaatschapsbedrag op basis van
de daadwerkelijk afgenomen periode en het daarbij behorende aantoonbare (hogere) lidmaatschapsbedrag en/of inschrijfgeld. Het lid voldoet het bedrag van de herberekening vóór de einddatum na opzegging.

4.9  Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap of studentlidmaatschap waarbij het Lid jonger is dan 18 jaar, dient te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder/wettelijk vertegenwoordiger. Het Lid is hiervoor zelf verantwoordelijk.

4.10  Indien de Club vanuit de overheid een gedwongen sluiting wordt opgelegd, kan de overeenkomst niet worden opgezegd. Ook kan er bij een gedwongen sluiting geen restitutie worden opgeëist door het Lid. Wanneer de Club tijdens een gedwongen sluiting een alternatief (buiten) sportaanbod aanbiedt, dient de volledige contributie betaald te worden.

Artikel 5: Duur en bedenktijd

5.1  Door het aangaan van de Overeenkomst gaat het Lid akkoord met de minimalelidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de “Lidmaatschapsperiode”). Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige periode worden verlengd, tenzij het Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige periode voor afloop van de einddatum door de Club is ontvangen.

5.2  Het Lid heeft 2 weken (14 dagen) bedenktijd na ondertekening van de Overeenkomst
om het aangegane lidmaatschap (inclusief startperiode) kosteloos te annuleren. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik heeft gemaakt van de sportfaciliteiten van de Club.

5.3  Als het Lid op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Club en hij/zij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is het Lid een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin gebruik is gemaakt van de diensten van de Club.

Arikel 6: Lidmaatschapsgelden

6.1  Het lidmaatschapsgeld wordt bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen en bij vooruitbetaling via automatische incasso voldaan.

6.2  De Club maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 2 weken van tevoren aan de Leden bekend.

6.3 Inschrijfkosten worden bij inschrijving tezamen met de aankoopkosten van de toegangssleutel/tag bij aanvang van het lidmaatschap voldaan.

6.4 Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij het bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere – niet leeftijdsgebonden – lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

Artikel 7: Verzuim en te late betaling

7.1 De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

7.2 Indien het Lid in gebreke blijft met het voldoen van enige betaling zoals overeengekomen
in de Overeenkomst, is de Club bevoegd om administratieve kosten op te voeren bij de openstaande factuur. Ook heeft de Club het recht om het resterende openstaande saldo op te eisen. De toegestane rente en alle kosten van invordering, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van het incassobureau, gerechtelijke kosten en eventuele advocaatkosten, worden bij het Lid in rekening gebracht.

7.3 Indien een periodieke betaling of een betaling volgens een andere periode na de afgesproken datum wordt voldaan, komen de eventuele bijkomende kosten voor te late betaling, waaronder o.a. de kosten van het innen van de betaling door het incassobureau, voor rekening van het Lid.

7.4 Bij het Lid kunnen bijkomende administratie-/servicekosten in rekening worden gebracht voor iedere controle, creditcard, of niet uitvoerbare betaling i.v.m. onvoldoende middelen of voor een andere reden. Als het Lid zijn periodieke contributie betaalt door automatische incasso overboeking, behoudt de aangewezen Club zich het recht voor het innen via EFT van alle verschuldigde bedragen met inbegrip van alle recente kosten en servicekosten.

7.5 Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Club bevoegd om het Lid de toegang tot de Club en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan.

Artikel 8: Opschorting van het lidmaatschap

8.1 Als het Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van de Club in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij/zij de Overeenkomst tijdelijk laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 periode en maximaal 3 perioden. De kosten hiervoor bedragen 15 euro per periode. De Club heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandeld arts of specialist of een behandelkaart.

8.2 De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 8.1 zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.

8.3 De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van tijdelijke stopzetting.8.4 Tijdelijke stopzetting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 9: Beëindiging van het lidmaatschap

9.1 Onder de volgende omstandigheden kan het Lid de Overeenkomst beëindigen:

1) Algemeen: Opzegtermijn 1 periode. De Overeenkomst kan door het Lid worden beëindigd door middel van opzegging in de club d.m.v. het Leden opzegformulier. Dit kan indien de Overeenkomst digitaal tot stand is gekomen ook digitaal (via de mail). Er geldt een opzegtermijn van 1 periode. De Overeenkomst eindigt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of – ingeval de Overeenkomst stilzwijgend is verlengd of te laat is opgezegd – aan het einde van de daaropvolgende periode;

2) Medisch: Opzegtermijn 1 periode en verrekening. Als het Lid vanwege medische redenen, bijvoorbeeld door zwaar ziekte of letsel, niet in staat is om de Club ooit nog te gebruiken, kan hij/zij de Overeenkomst beëindigen door de Club minimaal 1 periode van tevoren daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. De Club heeft in dit kader recht op een doktersverklaring of behandelbewijs waaruit de medische reden blijkt;

3) Verhuizing: Opzegtermijn 2 perioden en verrekening. Het Lid kan de Overeenkomst beëindigen als hij/zij gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist buiten een straal van 15 kilometer van de locatie van de Club en zich binnen een straal van 15 kilometer van het nieuwe adres geen alternatieve De Club bevindt. Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt in dat geval door minimaal 1 periode van tevoren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de gemeente waarnaar is verhuisd aan de Club te overhandigen. De Overeenkomst zal in dit geval na twee perioden eindigen vanaf de laatste dag van de periode waarop het schriftelijke bewijs van inschrijving bij de nieuwe gemeente is aangegeven.

4) Wijziging aanbod: Opzegtermijn 2 perioden. Als artikel 19 van deze Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing is kan het Lid de Overeenkomst conform het bepaalde in dat artikel beëindigen.

5) In de gevallen 9.1.2, 9.1.3 en 9.1.4 dient er nog wel een verrekening plaats te vinden met het genoten voordeel op verschil in contributie en op het inschrijfgeld, indien er eerder gestopt wordt dan het huidige contract.

9.2 Tussentijdse beëindiging door de Club is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

1. het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of van het toepasselijkeclubreglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging nietrechtvaardigt

2. het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Club of jegens een ander clublid ofteamlid van de Club.
Het resterende lidmaatschapsgeld dient in deze gevallen nog volledig in een keer betaald te worden. Vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden worden niet terugbetaald.

9.3 Indien de Club haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Club mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 periode. Het resterende vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 10: Toegangssleutel / Tags

10.1 Bij inschrijving koopt het Lid een toegangssleutel/tag, waardoor het Lid eigenaar wordt en blijft van deze toegangssleutel/tag. De kosten voor de aankoop van de toegangssleutel/ tag moet het lid bij aanvang van de Overeenkomst voldoen. Deze toegangssleutel/tag wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot de Club. Toegangssleutel/tags zijn niet overdraagbaar.

10.2 Bij verlies of diefstal van de toegangssleutel/tag dient het Lid dit bij de Club te melden en een nieuwe vervangende toegangssleutel/tag te kopen.

10.3 Leden die hun QR-scanner/toegangssleutel/tag niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de Club. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen.

Artikel 11: Veiligheidsvoorschriften

11.1 De Club wordt 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s.

11.2 In het faciliteitenreglement zijn de veiligheidsvoorschriften van de Club verwerkt. Ledendienen dit faciliteitenreglement in acht te nemen.

11.3 Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als eenLid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, kan hij/zij om hulp vragenbij het personeel van de Club.

11.4 Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om dezealleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan de Club dekosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.

11.5 Van Leden wordt verwacht dat zij naast het faciliteitenreglement alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in de Club. Leden zijn zich bewust van het feit dat de Club op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij/zij niet vertrouwd is.

11.6  Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.

11.7  Het dragen van een hoofdeksel is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

Artikel 12: Gasten

12.1 Tijdens bemande uren mogen Leden een gast meebrengen naar de Club. Het Lid dient dit vooraf te melden bij een teamlid van de Club of via de mail.

12.2 De Club kan gasten – indien gewenst – een rondleiding geven en informatie verschaffen bij het bezoek tijdens de bemande uren.

12.3 Leden mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren zonder voorafgaande toestemming van de Club. Als dit beleid wordt geschonden kan aan het betreffende Lid een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met het Lid worden opgeschort of beëindigd. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00 verschuldigd.

Artikel 13: Gedrag

13.1 Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van de Club.

13.2  Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in de Club niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9.2.

13.3  Het is de verantwoordelijkheid van het Lid dat de door hem (of zijn gast) gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem (of zijn gast) gebruikte gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.

13.4  Leden dienen schone sportschoenen te dragen die alleen binnen worden gebruikt.

13.5  Het maken van foto’s door Leden (met inbegrip van het nemen van beelden doormiddel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van de Club.

Artikel 14: Andere club / Transferregeling

14.1 Leden hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, vanaf 30 dagen na inschrijving, gebruik te maken van andere Clubs.

14.2 Zodra het Lid meer dan 50% sport bij een andere Club, komt hij/zij in aanmerking voor een transfer. In dat geval zal het Lid via deze transferregeling worden overgeplaatst. Van het Lid wordt dan verlangd dat hij/zij zijn lidmaatschapsgeld betaalt aan de andere Club, die wellicht meer of minder lidmaatschapsgeld in rekening brengt dan op grond van de Overeenkomst. Indien het Lid zich niet houdt aan de transferregeling, zal hem de mogelijkheid om gebruik te maken van andere Clubs worden ontzegd.

Artikel 15: Verkoop van de club

15.1 Indien de Club wordt overgenomen door een andere eigenaar, wordt de Overeenkomst voortgezet met de nieuwe eigenaar als contractspartij.

15.2 In het in artikel 15.1 omschreven geval blijft de Overeenkomst van kracht. Het Lid blijft de lidmaatschapsgelden betalen mits de regels van de nieuwe Club geen financieel negatief effect hebben op het gebruik van de Club door het Lid.

Artikel 16: Verplichtingen van de club

16.1 De Club staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

16.2  De Club onderwerpt de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

16.3  De Club staat ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

16.4  De Club zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 17: Verplichtingen van het lid

17.1 Het Lid dient zich te houden aan het bepaalde in de Overeenkomst, het faciliteitenreglement, deze Lidmaatschapsvoorwaarden en andere eventuele (huishoudelijke) reglementen van de Club.

17.2 Het Lid dient de instructies en aanwijzingen van de Club c.q. de medewerkers van de Club op te volgen.

17.3 Ingeval van een medische contra-indicatie voor Fitness, dient het Lid dit te melden aan de Club.

17.4 Het Lid dient wijzigingen in zijn persoonsgegevens, zoals het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer, tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Club mede te delen.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 De Club is tegenover het Lid enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 16 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van de Club komt. De Club is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er sprake is van onrechtmatig handelen van Club. Dit laatste geldt ook voor auto’s, en alles wat zich in de auto’s bevindt, die geparkeerd staan op de parkeerplaats van de Club of elders op het terrein van de Club.

18.2. De Club zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Club is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

18.3 Het Lid is tegenover de Club aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 17 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van het Lid komt.

Artikel 19: Tussentijdse wijzigingen aanbod

19.1 De Club kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Club zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren aankondigen.

19.2 Bij wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 19.1, ten nadele van het Lid heeft het Lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om de Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld terugbetaald.

Artikel 20: Privacy

20.1 De Club verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

20.2 In het Privacy beleid, vindbaar op de website van de Club, staat welke persoonsgegevens de Club verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

Artikel 21: Toepasselijkrecht

21.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22: NL Actief (van toepassing indien de club hierbij is aangesloten)

22.1 Als de Club is aangesloten bij NL Actief zal zij zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.

22.2 Als de Club is aangesloten bij NL Actief kunnen geschillen tussen de Club en het Lid die betrekking hebben op:

1. De totstandkoming van overeenkomsten of,

2. De uitvoering van overeenkomsten,zowel door de Club als door het Lid aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissies Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommisie.nl).

22.3 Als de Club is aangesloten bij NL Actief staat NL Actief garant voor de nakoming van het bindend advies.

22.4 Of een Club is aangesloten bij NL Actief kan worden gecontroleerd op de website van NL Actief (www.nlactief.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden. Door verder te gaan op onze site, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie over het beheer van cookies, raadpleeg ons privacybeleid.

Begrepen